ายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา 18.00 น.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา 18.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>>