ายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 10 ส.ค. 61 เวลา 07.00 น.

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 10 ส.ค. 61 เวลา 07.00 น. ดังนี้

<<โหลดเอกสาร>> 

ช่องหลัก ช่องสำรอง